Informacje o pomocy materialnej w roku szkolnym 2020/2021

Informacje o pomocy materialnej w roku szkolnym 2020/2021

Informacje o pomocy materialnej w roku szkolnym 2020/2021 

1. Stypendium szkolne (socjalne) – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie do 15 września 2020 r.
2. Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku. Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 – p. Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09 oraz Anita Banaś, 68 411 50 08
3. Przypominamy, że obowiązuje program Dobry Start 300 zł dla każdego ucznia  – więcej informacji: http://bip.zielonagora.pl/544/Program__22DOBRY_START_22/

Top