Nabór do szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Poniżej publikujemy informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz inne dokumenty, które ułatwią Państwu zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naborze do szkół.

 

W celu usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór do szkół podstawowych, prowadzony będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym NABÓR 2017 na stronie www.nabor.pcss.pl będzie Państwo mogli poznać ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły rekrutację do klas I (ogólnodostępnych, sportowych, integracyjnych), szczegółową informacje o zasadach naboru do szkół, wypełnić niezbędne dokumenty obowiązujące w naborze, a także sprawdzić wyniki rekrutacji do szkół podstawowych po zalogowaniu. Informacje o naborze znajdziecie także Państwo na stronach Miasta Zielona Góra, wpisując adres  www.zielona-gora.pl.

 

          Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, rozpocznie się 20 kwietnia 2017 roku.

 

                                                                                                                UWAGA !

I. RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

 

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI W KLASACH I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

 

w roku szkolnym 2017/2018(dotyczy dzieci uczęszczających w br. szkolnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

1)     Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza ? w tym przypadku dziecko nie bierze udziału w rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2017/2018 (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2016 r. poz. 35).

 

2)      Wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o kontynuacji nauki w klasie I szkoły podstawowej należy złożyć w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza i w której będzie kontynuowało realizację obowiązku szkolnego w klasie I, od 1 września 2017 roku. Termin składania wniosku określa harmonogram rekrutacji  – w załączeniu.

 

3)     Jeżeli rodzice będą ubiegać się o kontynuację nauki dziecka w klasie I w innej szkole niż ta, w której realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dziecko musi wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, chyba że jest to szkoła, w obwodzie, której zamieszkuje – wtedy będzie przyjęte do tej szkoły podstawowej bez rekrutacji na podstawie zgłoszenia – wzór zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej, będzie dostępny w momencie uruchomienia rekrutacji

 

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, będą przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców – wzór zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej, będzie dostępny – wzór zgłoszenia będzie dostępny w momencie uruchomienia rekrutacji .

 

      III. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, będzie prowadzone na wolne miejsca, o ile dana szkoła podstawowa będzie dysponowała nadal wolnymi miejscami (po przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły  podstawowej) – wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej będzie dostępny w momencie uruchomienia rekrutacji .

 

 1. W załączeniu przekazujemy Państwu następujące dokumenty związane z naborem do publicznych szkół podstawowych :

 

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 735. )

 

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra w sprawie ustaleniakryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra

 

1) wzór oświadczenia o posiadaniu rodzeństwa, realizującego obowiązek szkolny w preferowanej publicznej szkole podstawowej

2) wzór oświadczenia rodziców kandydata, że pracują preferowanej publicznej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły

3) wzór oświadczenia o uczęszczaniu kandydata do przedszkola funkcjonującego w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej

4) wzór oświadczenia o zamieszkiwaniu w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej krewnych dziecka, wspierających rodziców zapewnieniu mu należytej opieki

 

 1. Zarządzenie nr 444.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ? link do  strony : http://bip.zielonagora.pl/akty/1/2/typ/ Załącznik do uchwały ustala na nowo granice obwodów szkół podstawowych ? ulice przypisane do danej szkoły podstawowej. Pozwoli to Państwu, prawidłowo zlokalizować publiczną szkolę podstawową, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

 

 1. Harmonogram rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 

 1. Wniosek o kontynuację nauki w klasie I szkoły podstawowej (dla dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza ich obwodem)

 

 

WAŻNE DATY

 

 1. 19 kwietnia 2017 roku o godz. 1300, zostanie uruchomiony dostęp do informatorów poszczególnych szkół podstawowych, biorących udział prowadzących nabór do klas I
  na rok szkolny 2017/2018.

 

 1. Od dnia 20 kwietnia 2017 roku, zostaną uruchomione procedury związane z naborem kandydatów do  klas I publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze (na wolne miejsca)
  w roku szkolnym 2017/2018, z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą naboru do klas I w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 oraz śledzenia stron Urzędu Miasta Zielona Góra, na której będą zamieszczane kolejne informacje dotyczące naboru do szkól podstawowych. Będą one zamieszczone w momencie rozpoczęcia procedur związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych. Znajdziecie w niej Państwo między innymi :

 

 1. Informację dla rodziców zwierającą szczegółowy opis procedur obowiązujących
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Wykaz publicznych szkół podstawowych, biorących udział w naborze do klas I w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Wykaz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących
  w obwodach publicznych szkół podstawowych.
 4. Wzór zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej ? dla kandydatów, zamieszkałych
  w obwodach poszczególnych szkół podstawowych, którzy będą realizować obowiązek szkolny w szkole obwodowej.
 5. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z załącznikiem ?
  określającym obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym kryteria a skierowanego
  do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół podstawowych poza obwodem,
  na wolne miejsca.

 

Szanowni Rodzice, trwa także nabór do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze. Jeśli Państwa dziecko wykazuje predyspozycje, zdolności, w tym kierunku, zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej tej szkoły. Nabór do tej szkoły odbywa się na odrębnych zasadach ze względu na jej charakter ? szkoła artystyczna. W ramach naboru do tej Szkoły, planowane jest badanie przydatności kandydata, które ma się odbyć 27 kwietnia 2017 roku. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w obecnej siedzibie jednostki przy ul. Stanisława. Wyspiańskiego 23-sekretariat w godzinach od 900 do 1300, tel. 501 02 12 32 .

 

Informujemy Państwa, że nabór do szkół podstawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzą wyłącznie szkoły podstawowe, wspomagane w tym procesie systemem elektronicznym NABÓR 2017, który ułatwi Państwo poruszanie się w naborze.

 

Więcej na: http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/6287/Nabor_do_szkol_podstawowych_w_roku_szkolnym_2017_2018/


Top