Nauka zdalna – informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice SP 10!
1. Informujemy , że od 09.11.2020r. do odwołania uczniowie wszystkich klas szkół ZSOiS przechodzą
na naukę zdalną.
2. Świetlica dla uczniów klas I – III ( dla dzieci rodziców zaangażowanych w walkę z COVID 19) będzie
funkcjonowała bez zmian (w godz. 6.30 -16.30).
4. Obiady szkolne dla uczniów tych klas – bez zmian (pozostali uczniowie otrzymają odpisy).
5. Organizacja nauczania zdalnego :
• Harmonogram wg tygodniowego – tradycyjnego planu lekcji
• Zajęcia za pośrednictwem platformy Classroom
• Koordynatorzy działań: wychowawca klasy
• W czasie lekcji nauczyciel jest obecny i dostępny przez platformę Classroom przez 45 minut,
natomiast lekcja on-line (meet) z całą klasą trwa od 30 do 45 minut.
• Godziny rozpoczęcia zajęć – tak jak dotychczas
• Forma zajęć:
–lekcja on-line lub nagranie;
– wskazania do samodzielnego wykonania konkretnych zadań, ćwiczeń z podręcznika;
– zestawy ćwiczeń gimnastycznych itp.
7. Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zindywidualizowana
ścieżka kształcenia, nauka języka polskiego dla obcokrajowców odbywają się na wniosek rodzica w
formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
8. Zastępstwa tak jak w przypadku zajęć stacjonarnych – może zaistnieć sytuacja związana ze zmianą
prowadzącego (np. choroba nauczyciela) lub z odwołaniem konkretnej lekcji. Wówczas ta informacja
pojawi się jak dotychczas, w planie lekcji w e-dzienniku Vulcan.
9. Zasady oceniania – dostosowane do potrzeb nauczania zdalnego (zawarte w PSO poszczególnych
przedmiotów).
10. Frekwencja – obecność ucznia na zajęciach sprawdzana jest przez nauczyciela na podstawie listy
obecności.
11. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna będzie udzielana w formie zdalnej lub stacjonarnej w
zależności od specyfiki zajęć i potrzeb dziecka. Specjaliści pracują zgodnie z grafikiem
zamieszczonym na stronie SP10.
12. Szkolne zajęcia treningowe odbywają się wg tygodniowego planu lekcji w formie zdalnej (przez
platformę Classroom), hybrydowej lub stacjonarnej w zależności od dyscypliny. Szczegółowych
informacji dotyczących konkretnej grupy sportowej udziela trener prowadzący.
13. Biblioteka szkolna pracuje tak jak dotychczas . Uczniowie mogą wypożyczać i oddawać książki
wg przyjętych zasad. Jeśli to rodzic chciałby wypożyczyć książkę dla dziecka, proszony jest o
uprzednie umówienie się z bibliotekarzem pod nr tel. 684512072 lub z sekretariatem nr tel. 6845120
60.
14. O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco


Top