System Oceniania

SYSTEM OCENIANIA

Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze


SO opracowano z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

ZASADY I TRYB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§1

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
   w tym zakresie,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
   o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
  • formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie
   o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
  • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali podanej niżej,
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na koniec semestru (roku szkolnego) i warunki ich poprawiania.

 

 


JAWNOŚĆ OCEN
§2

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz ze sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i warunkach oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ
§3

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku zajęć z wychowania fizycznego także systematyczność
  w zajęciach i aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki.
 4. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 6. W klasach IV kartkówki są zapowiadane.
 7. W klasach IV nauczyciele przez pierwsze dwa miesiące nauki nie wpisują ocen niedostatecznych do e-dziennika, przy czym uczeń jest zobowiązany poprawić daną formę sprawdzania wiedzy.


KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWA
§4

 1. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry.
 2. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzona jest raz w ciągu roku szkolnego w terminie styczeń.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania (przeprowadzona jest w czerwcu).
 1. Na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach. W tym samym terminie (2 tygodnie) wychowawca informuje na piśmie lub przy użyciu poczty elektronicznej rodziców o spodziewanych ocenach ucznia.
 2. Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają go
  w terminie od 2 – do 4 tygodni, lecz nie wcześniej niż 1 tydzień po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej.

Końcoworoczne i śródroczne podsumowanie pracy uczniów kl. I-III

 1. Klasyfikacjaśródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Ocenaśródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć edukacyjnych ucznia na każdym poziomie edukacyjnym.

Końcoworoczne podsumowanie pracy uczniów

 1. Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięćedukacyjnych
  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęćedukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.
 3. Końcoworoczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęćedukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowićo promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowićo powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia zgody do Dyrektora Szkoły na niepromowanie swojego dziecka do następnej klasy w terminie nieprzekraczającym dzień 31 maja b.r.

 


SKALA OCEN
§5

 1. W klasach I-III osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali:

6- celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale

5- bardzo dobrze, biegle, prawidłowo

4- dobrze, poprawnie, sprawnie

3- dostatecznie, zadawalająco, wystarczająco, przeciętnie

2- dopuszczająco, słabo, błędnie, niechętnie

1-niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie

 

 

Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

6 – Uczeń celująco opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności.

5 – Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4 – Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę
w typowych sytuacjach.

3 – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać
z podstawowych informacji.

2 – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu.

1 – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

 

 1. W klasach IV-VII i gimnazjum :

 

 1. a) ocena klasyfikacyjna końcowa wyrażona jest w stopniach wg skali 1-6 :

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

 

 1. b)ocena bieżąca wyrażona jest w tej samej skali, przy czym dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-),
 2. c) dopuszcza się stosowanie znaków, np – nieprzygotowany, „0” – uczeń nie zaliczył obowiązkowej formy.

 

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych. Informacja dotyczy:
  1. wymagań programowych wyrażonych na 2 poziomach,
  2. nauczyciel przedmiotu wystawia ocenę uznaniowo, a nie arytmetycznie,
  3. wymagań zobowiązujących ucznia do udziału w sprawdzaniu osiągnięć metodami wskazanymi przez nauczyciela.
 2. Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców podsumowania osiągnięć uczniów klasy oraz dokumentowania pracy nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące:
  1. osiągnięć i braków (karta ucznia, karta klasy, karta informacyjna lub inne),
  2. wyników sprawdzania osiągnięć uczniów (stronna w dzienniku).
 3. Zasady przeprowadzania prac klasowych i sprawdzianów oraz poprawiania ocen cząstkowych:
  1. z języka polskiego, matematyki, biologii, historii oraz języków obcych przeprowadza się co najmniej 1 pracę klasową w semestrze,
  2. prace klasowe muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem a ich termin zanotowany w dzienniku,
  3. w jednym tygodniu uczniowie nie mogą pisać więcej niż 3prace klasowe (nie w tym samym dniu), poza przypadkami, w których uczniowie zmienili termin pracy klasowej na własne życzenie,
  4. w przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, nauczyciel może sprawdzić wiadomości i umiejętności z zakresu tej pracy klasowej w wybranej przez siebie formie.
  5. Definicja sprawdzianów osiągnięć: kartkówka – obejmuje niewielki zakres materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut, sprawdzian, test (praca klasowa) – dotyczy materiału uprzednio powtórzonego i trwa 1 do 2 godz. lekcyjnych.
  6. Nauczyciel jest zobowiązany do pokazania i omówienia sprawdzonej pracy pisemnej.

WYMAGANIA
§6

 1. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują treści:
  • niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
  • potrzebne w życiu. Wskazują na braki w opanowaniu wiadomości
   i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.
 2. Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną obejmują treści:
  • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
  • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
  • o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
  • często powtarzające się w programie nauczania,
  • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
  • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
  • głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.
 3. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą obejmują treści:
  • istotne w strukturze przedmiotu,
  • bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli treści zaliczone do wymagań podstawowych,
  • użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
  • wymagające umiejętności, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów znanych z lekcji i z podręcznika.
 4. Wymagania podstawowe na ocenę bardzo dobrą obejmują treści:
  • złożone, trudne, ważne do opanowania,
  • wymagające korzystania z różnych źródeł,
  • umożliwiające rozwiązywanie problemów,
  • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
  • wskazujące na pełne opanowanie programu.
 5. Wymagania podstawowe na ocenę celującą obejmują treści:
  • stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
  • wynikające z indywidualnych zainteresowań,
  • zapewniająca pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.


PROMOWANIE UCZNIÓW
§7

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
  z zastrzeżeniem § 8.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum, otrzymują  z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem §8.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji otrzymał negatywną opinię swojego trenera dyscypliny sportowej lub lekarza zostaje przeniesiony do swojej macierzystej szkoły rejonowej od nowego roku szkolnego lub nowego semestru w celu realizacji obowiązku szkolnego.


EGZAMIN POPRAWKOWY
§8

 1. Uczeń który w wyniki klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły
  w skład komisji wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w  Ust. 4 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku nauczyciel szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć, imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisje. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
  i wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił od egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego  warunkowo promować ucznia  na wniosek rodzica po niezdanym egzaminie poprawkowym  (nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem  roku  szkolnego) do klasy programowo wyższej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

 


KLASYFIKOWANIE
§9

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia za zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  • realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
  • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz zmienia szkołę.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych; technika, zajęcia techniczne, informatyki, plastyka, muzyka, zajęć artystycznych i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne
 5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formą ćwiczeń praktycznych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. a) dyrektor albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Przewodniczący komisji ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 1. a) imiona i nazwiska składu komisji,
 2. b) termin egzaminu,
 3. c) zadania egzaminacyjne,
 4. d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
 5. e) do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach uczniach,
 6. f) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzyma ocenę np. dostateczną, a w wyniku klasyfikacji rocznej o dwie oceny wyższą, czyli bdb, to w sytuacji, gdy treści układają się spiralnie, na koniec roku uczeń może otrzymać ocenę bdb, natomiast gdy treści układają się liniowo, uzyskuje średnią tych ocen. Procedura ta działa też
  w drugą stronę.

Tryb wnoszenia o zmianę oceny.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 2. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionego uchybienia w ust. 1 dyrektor szkoły powołuje komisję:
 1. a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą: dyrektor albo wicedyrektor – przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, oraz nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
 1. W przypadku rocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych sprawdzian wiadomości przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej oraz ustala się roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 2. b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: dyrektor albo wicedyrektor, wychowawca klasy, pedagog i Rada Pedagogiczna.
 3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala się ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, a powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 5. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił od egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

OCENA ZACHOWANIA
§10

Skala ocen zachowania jest następująca:

Ocena Skrót
wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne pop
nieodpowiednie ndp
naganne ng

Przy ustalaniu szkolnej oceny zachowania bierze się pod uwagę przede wszystkim postawy ucznia ujawnione podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w czasie gdy uczeń jest pod opieką szkoły albo gdy szkołę reprezentuje. W szczególnych wypadkach, wpływ na ocenę zachowania ma postawa ucznia poza szkołą, jeżeli w sposób rażący narusza ono zasady współżycia społecznego – np. internat. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o szczegółowe kryteria zawarte w tym dokumencie. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub inne dysfunkcje, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem:
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
  a uczeń klasy programowo wyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej o podwyższenie oceny zachowania, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami ustalania tej oceny nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Tryb wnoszenia wniosku o ponowne ustalenie oceny zachowania:

Wniosek o podwyższenie oceny zachowania przez wychowawcę może być złożony przez zainteresowanego ucznia (w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni) lub jego rodziców (opiekunów) tylko w przypadku jeżeli wychowawca:

 • nie zastosował kryteriów ustalonych poniżej dla danej oceny,
 • nie zasięgnął opinii członków Rady Pedagogicznej w sprawie wystawienia przez siebie oceny zachowania.

Pisemny wniosek adresowany do Rady Pedagogicznej składa na ręce wychowawcy klasy, który ma obowiązek przedstawić wniosek Radzie na najbliższym posiedzeniu. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.  Jeżeli w wyniku wniosku wychowawca zmieni ocenę – ocena ta jest ostateczna.  Jeżeli Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu wychowawcy uzna, że wniosek jest bezpodstawny – pierwsza ocena jest ostateczna.  Wniesienie wniosku oraz decyzja jaką podjęto podlegają zaprotokołowaniu w protokolarzu Rady Pedagogicznej.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

 1. Kryteria oceny zachowania w klasach  I-III

W edukacji wczesnoszkolnej  obowiązuje nauczyciela ocena opisowa dotycząca zachowania uczniów. Aby oswoić uczniów i ich rodziców z oceną obowiązującą w klasach IV – VI, w opisie zachowania nauczyciele będą posługiwać się następującą nomenklaturą:

 • Ocena wzorowa
 • Ocena bardzo dobra
 • Ocena dobra
 • Ocena poprawna
 • Ocena nieodpowiednia
 • Ocena naganna

 

Opis będzie dotyczył:

 1. Postawy wobec rówieśników
 2. Postawy wobec pracowników szkoły
 3. Stosunku do nauki
 4. Stosunku do obowiązków szkolnych

Ocena wzorowa:

 1. Postawa wobec rówieśników:
 • Uczeń zawsze jest życzliwy, koleżeński, pomaga w potrzebie.
 • Zgodnie się bawi i uczy w gronie rówieśników.
 • Szanuje godność osobistą.
 • Dba o bezpieczeństwo kolegów.
 • W sytuacjach konfliktowych zawsze wybiera pokojowe rozwiązania lub prosi o pomoc osobę dorosłą.
 1. Postawa wobec pracowników szkoły:
 • Jego kultura osobista nie wzbudza żadnych zastrzeżeń.
 • Zawsze pamięta o zwrotach grzecznościowych.
 • Wykonuje polecenia nauczycieli i prawidłowo reaguje na zwracane uwagi.
 1. Stosunek do nauki:
 • Zawsze wypełnia obowiązki szkolne, odrabia prace domowe, przynosi potrzebne przybory.
 • Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy.
 • Rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania klasy.
 • Bierze udział w konkursach .

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
 • Bierze udział w apelach i konkursach (godnie reprezentuje szkołę).
 • Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 • Przestrzega wszystkie przepisy i zasady obowiązujące w szkole.
 • Strój i higiena nie budzą żadnych zastrzeżeń.
 • Zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań, jest obowiązkowy.

Ocena bardzo dobra:

 1. Postawa wobec rówieśników:
 • Uczeń jest życzliwy, koleżeński, służy pomocą.
 • Zgodnie się bawi i uczy w gronie rówieśników.
 • Szanuje godność osobistą.
 • Bezpiecznie zachowuje się w szkole i na wycieczkach.
 • Dba o higienę osobistą.
 1. Postawa wobec pracowników szkoły:
 • Okazuje szacunek pracownikom szkoły.
 • Pamięta o zwrotach grzecznościowych.
 • Prawidłowo reaguje na polecenia nauczycieli pracowników szkoły

i wykonuje je bez zastrzeżeń.

 1. Stosunek do nauki:
 • Systematycznie wypełnia obowiązki szkolne, solidnie przygotowuje się do lekcji, przynosi potrzebne przybory.
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 • Chętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.
 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
 • Punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 • Przestrzega przepisy i zasady obowiązujące w szkole.
 • Strój nie budzi zastrzeżeń.
 • Wywiązuje się z powierzonych zadań, jest obowiązkowy.

 

Ocena dobra

 1. Postawa wobec rówieśników :
 • Uczeń stara się być życzliwy, koleżeński, ale czasami popada

w konflikty z rówieśnikami.

 • W sytuacjach konfliktowych sporadycznie stosuje agresję słowną

lub fizyczną, na ogół wybiera rozwiązania pokojowe lub prosi o pomoc osobę dorosłą.

 • W wyniku działań wychowawczych, jego zachowanie zawsze ulega poprawie.
 1. Postawa wobec pracowników szkoły:
 • Jego kultura osobista wzbudza czasami niewielkie zastrzeżenia.
 • Zazwyczaj pamięta o zwrotach grzecznościowych.
 • Najczęściej prawidłowo reaguje na zwracane uwagi i wykonuje polecenia nauczycieli.
 1. Stosunek do nauki :
 • Czasami nie wypełnia obowiązków szkolnych, nie odrabia prac domowych, nie przynosi potrzebnych przyborów, ale w nieznaczny sposób wpływa to na jego wyniki w nauce.
 • Pracuje na zajęciach w miarę swoich możliwości.
 • Zdarza się, że w czasie zajęć rozmawia i nie uważa jednak

po upomnieniu jego zachowanie ulega poprawie.

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • Bierze udział w życiu klasy.
 • Czasami zdarzają mu się spóźnienia na zajęcia.
 • Strój i higiena osobista nie budzi większych zastrzeżeń.
 • Na ogół wywiązuje się z powierzonych zadań, ale czasami jest mało obowiązkowy.
 • Ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie.

 

 

Ocena poprawna

 1. Postawa wobec rówieśników
 • Czasem wchodzi w konflikty z kolegami.
 • W sytuacjach konfliktowych czasami zachowuje się agresywnie: bije, kopie, szczypie, popycha, wyzywa, zabiera cudze rzeczy bez pozwolenia.
 • Zdarza się, że w swoim zachowaniu bywa nieprzewidywalny.
 • Mimo działań wychowawczych, jego zachowanie nie zawsze ulega poprawie.
 1. Postawa wobec pracowników szkoły
 • Nie okazuje właściwego szacunku osobom dorosłym tzn.: często zapomina
  o stosowaniu zwrotów grzecznościowych; zdarza się, że odmawia wykonywania poleceń i powierzonych zadań; czasami zachowuje się agresywnie.
 1. Stosunek do nauki
 • Dość często zapomina o odrabianiu prac domowych.
 • Bywa nieprzygotowany do lekcji.
 • Czasami nie przynosi potrzebnych przyborów edukacyjnych.
 • Zdarza mu się utrudniać prowadzenie zajęć przez nauczyciela.
 1. Stosunek do obowiązków szkolnych
 • Czasami nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole tzn.: w czasie lekcji wypowiada się samowolnie, często nie na temat; wypowiada się w sposób niekulturalny; biega po korytarzu lub schodach zagrażając bezpieczeństwu swojemu i innych.
 • Czasem spóźnia się na lekcje.
 • Bywa, że nie przynosi obuwia na zmianę.
 • Sporadycznie zdarza mu się niszczyć mienie szkolne lub kolegów.
 • Zdarza mu się ubierać w sposób nieodpowiedni.
 • Czasami korzysta z urządzeń niedozwolonych na terenie szkoły.

Ocena nieodpowiednia

 1. Postawa wobec rówieśników
 • Często wchodzi w konflikty z rówieśnikami.
 • W sytuacji konfliktowej często zachowuje się agresywnie: bije, kopie szczypie, pluje, popycha, wyzywa, zabiera cudze rzeczy bez pozwolenia (kradnie).
 • Swoją postawą budzi obawę w rówieśnikach.
 • Mimo działań wychowawczych, jego zachowanie nie ulega poprawie.
 • Uniemożliwia rówieśnikom pracę na lekcji.
 1. Postawa wobec pracowników szkoły
 • Nie okazuje właściwego szacunku osobom dorosłym tzn.:

nie używa słów grzecznościowych dopiero po zwróceniu mu uwagi,

wykonuje polecenia nauczyciela po kilkakrotnym upomnieniu lub odmawia wykonania polecenia,  zachowuje się agresywnie i nieprzewidywalnie w stosunku do osób dorosłych, nie reaguje na zwróconą uwagę.

 1. Stosunek do nauki
 • Regularnie nie odrabia prac domowych.
 • Notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji.
 • Często nie przynosi potrzebnych przyborów edukacyjnych.
 • Utrudnia prowadzenie zajęć przez nauczyciela.
 1. Stosunek do obowiązków szkolnych
 • Często nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole tzn.:

w czasie lekcji wypowiada się samowolnie(często nie na temat),

wypowiada się w sposób niekulturalny, biega po korytarzu lub schodach zagrażając bezpieczeństwu swojemu i innych uczniów.

 • Często spóźnia się na lekcje lub je opuszcza bez usprawiedliwienia.
 • Nie przynosi obuwia na zmianę.
 • Zdarza mu się niszczyć mienie szkolne lub kolegów.
 • Ubiera się w sposób niezgodny z regulaminem szkoły.
 • Korzysta z urządzeń niedozwolonych na terenie szkoły np. telefon komórkowy.

Ocena naganna

Nasilone zachowanie opisane w kryteriach oceny nieodpowiedniej będą charakteryzowały uczniów zasługujących na ocenę naganną.

 1. Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VI.
 1. Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu (dziesięciu w przypadku uczniów realizujących projekt edukacyjny w gimnazjum ) kategoriach opisowych oznaczonych znakami rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia
  w opinii wychowawcy, innych nauczycieli (lub innych członków społeczności). Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.
 2. Ocenę zachowania wystawia wychowawca, w oparciu o informacje uzyskane od nauczycieli uczących w danej klasie i dołączonych do dokumentacji klasy oraz na podstawie Karty samooceny ucznia. W przypadkach trudnych i indywidualnych wskazana jest konsultacja z pedagogiem szkolnym (uczniowie niedostosowani, trudni wychowawczo). W sytuacjach spornych decyzję podejmie Rada Pedagogiczna.
 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

4 – maksymalne

3 – dość wysokie

2 – przeciętne

1 – raczej niskie

0 – zdecydowanie zbyt niskie

 

 

 1. Frekwencja.

 

4– brak nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

3 – uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (do 2godz. lub 4 spóźnień)

2 -zdarza się, że uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i spóźnia się (3-4 godz. lub 5-6 spóźnień)

1– uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i spóźnia się (5-6 godz. lub 7-8 spóźnień)

0-uczeń nagminnie spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 6 godzin, powyżej 9 spóźnień oraz w przypadku notorycznych nieobecności na treningach zgłoszonych przez trenera.

III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.

3 – uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, naukowych albo prowadzi aktywne samokształcenie albo w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych, lub w innych dziedzinach.

2– uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych lub zainteresowań, prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę uzyskiwaną podczas lekcji,

1 – uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce i (lub) sporcie oraz innych dziedzinach.

0 – uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

 1. Takt i kultura w stosunku do ludzi.

3 – uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i umiejętność dyskusji, dba o piękno mowy ojczystej a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.

2 – zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami
i wyraził się niekulturalnie (1-2 uwagi w dzienniku)

1 – uczeń bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, nie wykonuje poleceń nauczyciela, zakłóca prowadzenie lekcji, używa telefonu komórkowego w czasie lekcji (3 uwagi)

0 – uczeń zwykle bywa nietaktowny, użył wulgaryzmów, jest agresywny, nie wykonuje poleceń nauczyciela, sprawia problemy podczas przerw, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, wziął udział w bójce na terenie szkoły lub poza nią, popadał w udokumentowany konflikt
z prawem. Nie reaguje na uwagi nauczyciela (więcej niż 3 razy ) związane z używaniem przez uczniów w czasie zajęć telefonów komórkowych . (telefony komórkowe powinny być wyłączone lub wyciszone za zgodą nauczyciela)

 1. Dbałość o wygląd zewnętrzny.

3 – uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i starannie ubrany, nosi zawsze odpowiednią fryzurę,

2 – zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń nie zadbał oswój strój lub higienę osobistą oraz odpowiednią fryzurę, co zostało zaznaczone w dokumentacji klasowej.

1 – czasami (3-4 razy) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę osobistą oraz odpowiednią fryzurę, co zostało zaznaczone w dokumentacji klasowej.

0 – uczniowi zdarzyło się więcej niż 4 razy być niestosownie ubranym lub nie zadbać
o higienę osobistą oraz odpowiednią fryzurę , nie reaguje na zwracane uwagi, co zostało zaznaczone w dokumentacji klasowej.

SPRECYZOWANIE „STOSOWNEGO STROJU SZKOLNEGO”

 • zakaz noszenia wyzywającego stroju i makijażu
 • dbałość o higienę osobistą
 • zakaz tatuowania i piercingu
 • obowiązkowy strój galowy, wymagany na wszystkich uroczystościach szkolnych – ciemne spodnie lub spódnica,
  biała koszula lub bluzka
  .

 

 

 1. Sumienność, poczucie odpowiedzialności.

4 – uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (sprawdzianów, przynoszenia usprawiedliwień, itp.), rzetelnie wywiązuje się  z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych zadań i prac.

3 – zdarzyło się raz, że uczeń nie dotrzymał ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wykonał powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać dobrowolnie i na czas.

2 – zdarzyło się 3 razy, że uczeń nie dotrzymał ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązał się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje.

1 – zdarzyło się 4-5 razy, że uczeń nie dotrzymał ustalonych terminów lub niechętnie
i niestarannie wykonał powierzone mu zadania i prace, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasami się z nich nie wywiązuje.

0 – zdarzyło się więcej niż 5 razy, że uczeń nie dotrzymał ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, złamał zasady indywidualnych kontraktów zawartych z nauczycielami.

VII. Postawa moralna i społeczna ucznia.

4 – w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzegane przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia szkolnego i publicznego oraz własności prywatnej i chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność  w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.

3 – uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne
i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce, w innych sprawach życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu.

2 – zdarzyło się 1 raz, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce lub innej życiowej sprawie, nie uchyla się od spraw na rzecz zespołu.

1 – zdarzyło się 2 do 3 razy, że uczeń nie przestrzegł zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków społeczności szkolnej, nie wykazuje szacunku do pracy lub własności innych czy swojej, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub
w jego składzie.

0 – postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu, , łamie ogólnie przyjęte normy etyczne dotyczące zachowania się w sieci szkolnej i internecie (łamie „NETYKIETĘ”) przez wysyłanie spamu, stosowanie obraźliwych opisów w komunikatorach, dokonywanie niestosownego fotomontażu  i umieszczania zmontowanych zdjęć na stronach internetowych. Nieustanne łamie (więcej niż 3 razy w sumie) regulaminy pracowni biologii, informatyki, chemii i fizyki oraz techniki .

VIII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa(opuszczanie terenu szkoły, bezpieczeństwo podczas przerw).

4 – uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

3 – zdarzyło się raz, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie; zareagował na zwróconą mu uwagę.

2 – dwa razy trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenie, ale reaguje na zwracane mu uwagi.

1 – często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwa i nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi.

0 – często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń lekceważy niebezpieczeństwo
i nie zmienia swojej postawy pomimo uwag.

 1. Postawa wobec nałogów i uzależnień.

4 – nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów, uzależnień, on sam deklaruje że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu lub uzależnienia.

0 – stwierdzono, że uczeń pali papierosy, bywał pod wpływam alkoholu lub przyjmował narkotyki, ułatwia innym kontakt z w/w używkami.

*X. Projekt edukacyjny (dotyczy tylko tych uczniów, którzy w danym semestrze realizowali projekt edukacyjny).

5 – podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczył w formułowaniu
i wyborze tematu projektu, wykazał się samodzielnością we wszystkich etapach realizacji projektu, potrafił uzasadnić konieczność wykorzystania zgromadzonych informacji, potrafił obiektywnie ocenić wyniki swojej pracy oraz zespołu, wykazał się wysokim poziomem syntezy wiedzy, umiejętności i zrozumienia w realizacji złożonych i skomplikowanych zadań, charakteryzowała go oryginalność w sposobie rozwiązania postawionego w projekcie problemu.
4 – uczeń aktywnie uczestniczył w pracach zespołu realizującego projekt edukacyjny, konstruktywnie współpracował z pozostałymi członkami zespołu, potrafił wskazać sytuacje
w których potrzebna jest pomoc nauczyciela lub innych ekspertów, podejmował decyzje
o dokonaniu zmian w swoim działaniu tam, gdzie jest to konieczne oraz samodzielnie wprowadzał te zmiany, posługiwał się odpowiednią, fachową terminologią, samodzielnie wybierał różne źródła informacji niezbędne do wykonania zadań, dokonywał
w oryginalny sposób prezentacji projektu, wykazał się umiejętnością rozwiązania pojawiających się problemów, był zaangażowany w tworzenie dokumentacji projektu.
3 – uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą zadania, wykonywał wszystkie prace w zaplanowanym terminie, wykorzystywał różnorodne źródła informacji, wykazywał się odpowiedzialnością w wywiązywaniu się
z zaplanowanych prac, stosował się do reguł przyjętych przez zespół.

2 – uczeń wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań.

1 – uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, czego konsekwencją było niedotrzymywanie terminów przyjętych
w harmonogramie pracy bądź zwiększenie obowiązków innych członków zespołu projektowego, nie reagował na uwagi ze strony wychowawcy bądź nauczyciela – opiekuna projektu.
0 – uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, mimo uwag i ostrzeżeń ze strony wychowawcy bądź nauczyciela – opiekuna projektu.

Ustalenia końcowe.

Oceny ustala się wg następujących zasad:

 1. Uczeń, który aktywnie uczestniczy w uroczystościach, imprezach pozaszkolnych lub czynnie działa w wolontariacie może mieć podwyższona ocenę zachowania.
 2. Uczeń, który w jednym z następujących punktów regulaminu:  II, IV, VIII,IX otrzymał 0 pkt. lub w X otrzymał 1 pkt. nie może mieć oceny wyższej niż  nieodpowiednia.
 3. Uczeń, który choćby w jednym przypadku uzyskał 1pkt. lub w X 2 pkt., nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
 4. Uczeń, który w punkcie V uzyskał 0 punktów nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.
 5. Wychowawca może udzielić uczniowi upomnienia w formie pisemnej w sytuacji jawnego naruszenia zasad i regulaminów obowiązujących w szkole. Uczeń, który otrzymał upomnienie(a) od wychowawcy klasy lub internatu lub dyrektora nie może mieć wyższej oceny końcowej niż:
  • 1 upomnienie – dobre
  • 2 upomnienia – poprawne
  • 3 upomnienia – nieodpowiednie
  • więcej niż 3 upomnienia oraz powyżej 10 uwag i przy punktacji=0 w IV lub IX, X punkcie, lub nagana dyrektora – naganne
 6. Uczeń, który nagminnie lekceważy normy społeczne (otrzymał w ciągu danego miesiąca więcej niż 3 uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania) lub zdarzyło się, że uczeń stworzył zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych, podpisuje
  w obecności wychowawcy dokument A i na koniec danego semestru otrzymuje ocenę poprawną.
 7. W przypadku braku poprawy zachowania zostaje podpisany kontrakt B.
  Za złamanie kontraktu B – zachowanie nieodpowiednie.
 8. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o podręczniki udostępnione przez szkołę
  z godnie z regulaminem. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez ucznia, wychowawca może obniżyć ocenę zachowania ucznia.

W innych przypadkach stosuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I – IX lub I- X*) na zasadach WSO i stosuje się poniższą tabelę:

gdy uczeń nie realizuje
projektu edukacyjnego
gdy uczeń realizuje
projekt edukacyjny
Ilość punktów Ocena Ilość punktów Ocena
33 – 31 wzorowe 38 – 35 wzorowe
30 – 28 bardzo dobre 34 – 32 bardzo dobre
27 – 25 dobre 31 – 28 dobre
24 – 18 poprawne 27 – 22 poprawne
17 – 10 nieodpowiednie 21 – 14 nieodpowiednie
9 – 0 naganne 13 – 0 naganne

Obowiązuje od 04/09/2017

Top