UWAGA RODZICE !!

UWAGA RODZICE !!

Szanowni Państwo – rodzice klas I-III. Warunkiem korzystania z opieki dziecka w szkole od dnia 25.05.2020 r. jest złożenie deklaracji do dnia 18.05.2020 r. do godz. 14.00 w formie elektronicznej (info-sp10gim4@zsois.zgora.pl) lub w sekretariacie szkoły z zachowaniem bezpieczeństwa w sekretariacie szkoły. Uwaga druk deklaracji dostępny jest na stronie szkoły w zakładce Dokumenty (zsois.zgora.pl) Serdecznie pozdrawiam dyrektor dr Beata Joksz-Skibińska

ZASADY OGÓLNE

                                                                                                       Szkoła jest otwarta w godz. 700 – 1600,

dzieci są przyprowadzane do godz. 800.

Grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali

oraz korzysta z toalety.

Z szatni korzysta jedna grupa na raz.

Każda osoba wchodząca do budynku

jest zobowiązana do skorzystania

z płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu.

                                                                                        Wejście główne do szkoły przeznaczone jest dla rodziców

przyprowadzających i odbierających dzieci oraz dla interesantów.

Wejście od strony boiska przeznaczone jest tylko dla pracowników ZSOiS.

Wszyscy pracownicy obowiązkowo korzystają

ze środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).

W jednostce zorganizowano pomieszczenie,

w którym można odizolować osobę

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Szkoła pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem Miasta Zielona Góra –

Dyrektorem Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych,

Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

Naczelnikiem Wydziału Oświaty oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

                                                                RODZICE UCZNIÓW SP NR10

Przygotuj dziecko na powrót do szkoły:

– wyjaśnij jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują i dlaczego je wprowadzono;

dopowiedz, że jest to normalne i nie oznacza niczego złego,

– uprzedź, że wszyscy pracownicy będą nosili przyłbice i rękawiczki,

a po wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura,

– ustal, że wchodząc do szkoły, żegnacie się już przed wejściem do budynku,

do szatni dziecko idzie z panią, która

zaprowadzi go do grupy; podobnie na koniec dnia,

– przypomnij, że do szkoły nie zabieramy zabawek,

ani innych przedmiotów domowych.

Do szkoły przyprowadź dziecko bez żadnych objawów chorobowych.

Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu.

Korzystaj z wejścia głównego do szkoły-budynek B

(zawsze obowiązkowo miej maseczkę i rękawiczki,

dezynfekuj ręce, odpowiedz na pytania dot. zdrowia

oraz daj zmierzyć temperaturę dziecku).

Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśl, że nie powinno ono dotykać oczu, nosa i ust

i nie podawać ręki na powitanie. Powinno za to często myć ręce wodą z mydłem.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy

podczas kichania czy kasłania – dawaj przykład!

Prowadź wnikliwą obserwację dziecka, która pozwoli dostrzec

niepokojące objawy (najczęściej są to: kaszel, katar, biegunka,

bóle głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa).

Jeżeli potrzebujesz kontaktu z wychowawcą grupy zadzwoń na nr telefonu szkoły (68 451-20-60) lub świetlicy (68 451-20-72) .

Zabrania się poruszania po budynku szkoły.

Wszelkie sprawy staraj się załatwiać bezkontaktowo,

dzwoń pod numery podane wyżej

lub napisz mail: sekretariat@sp10.zsois.zgora.plv

 

NAUCZYCIELE POWINNI

Korzystać z wejścia głównego do budynku B

(obowiązkowa dezynfekcja rąk,

wywiad zdrowotny).

Z pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń socjalnych

korzystać pojedynczo.

Podczas wykonywania pracy przy dzieciach obowiązkowo nosić

rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice.

Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują

i dlaczego zostały wprowadzone (zapis w dzienniku).

Zadbać o atmosferę spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

Nieustannie i wnikliwie obserwować dzieci,

ich samopoczucie, stan zdrowia.

W przypadku niepokojących objawów

(szczególnie kaszel, katar, biegunka, ból głowy,

przekrwienie błony śluzowej nosa)

natychmiast powiadomić dyrektora.

Organizować okresowe pokazy właściwego mycia rąk,

podkreślać, że nie powinno się dotykać oczu, nosa i ust.

Przypominać i dawać przykład (zapis w dzienniku).

Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce.

Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę,

w miarę możliwości prowadzić wówczas gimnastykę na boisku lub hali.

Wychodzić na boisko zgodnie z ustalonym harmonogramem

i korzystać z wyznaczonej strefy.

Nie prowadzić dzieci do szatni,

jeśli przebywa tam inna grupa.

Nie planować wyjść

poza teren jednostki.

 


Top