Badania sprawności motorycznej i funkcjonalnej uczniów SP 10

Badania sprawności motorycznej i funkcjonalnej uczniów SP 10

W ramach współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze z Uniwersytetem Zielonogórskim, przeprowadzone zostały badania sprawności motorycznej i funkcjonalnej uczniów klas piłkarskich.

Badaniami zostali objęci uczniowie klasy V B, VI B, VIIB i VIII B

W ramach badań przeprowadzono:

– test wytrzymałościowy (test Yo-Yo)

– test szybkościowo-zwinnościowy (llinois Agility Test)

– test siły eksplozywnej kończyn dolnych (wyskok dosiężny)

– test sprawności funkcjonalnej (Functional Movement Screen)

 

Celem przeprowadzonych badań było:

– ocena sprawności motorycznej uczniów klas piłkarskich w ZSOiS oraz identyfikacja zawodników najbardziej uzdolnionych motorycznie

– ocena sprawności funkcjonalnej badanych zawodników oraz identyfikacja ich dysfunkcji ruchowych.

 

Wyniki badań zostały przedstawione w formie obszernego raportu opracowanego przez pracowników Katedry Sportu i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W raporcie znajduje się indywidualna ocena sprawności motorycznej i funkcjonalnej każdego badanego zawodnika. W raporcie tym czytamy także, że w klasach piłkarskich w Szkole Podstawowej nr 10 uczy się wielu zawodników, którzy charakteryzują się dobrą wytrzymałością, szybkością, lub skocznością. Są również zawodnicy, którzy są wszechstronnie uzdolnieni i wyróżniają się dobrym poziomem wszystkich badanych zdolności motorycznych. To ci zawodnicy dają największe nadzieje na osiągnięcie najlepszych rezultatów sportowych w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że stopień i tempo rozwoju motoryczności w wieku rozwojowym są indywidualnie zróżnicowane i u każdego zawodnika przebiegają inaczej.

Z analizy przeprowadzonych testów FMS wynika, że wśród badanych uczniów, są zawodnicy, którzy charakteryzują się dobrą sprawnością funkcjonalną i nie wykazują dysfunkcji ruchowych. Są jednak zawodnicy, którzy wykazali zaburzenia kilku wzorców ruchowych- ich motoryczność nie będzie rozwijać się prawidłowo i to oni są najbardziej narażeni na uraz; zawodnicy ci, powinni podjąć działania korygujące dane obszary ciała poprzez trening funkcjonalny/ zdrowotny lub rehabilitację. Postępowanie korygujące dla każdego zawodnika powinno być zindywidualizowanym procesem, a w celu polepszenia sprawności funkcjonalnej zawodników i korekcji pewnych dysfunkcji, zaleca się wprowadzanie elementów treningu funkcjonalnego do programu szkolenia młodych piłkarzy.

 

Planuje się przeprowadzenie kolejnych serii testów w celu monitorowania poziomu sprawności motorycznej i funkcjonalnej zawodników dla określenia postępów zawodników i oceny postępowań korygujących.

 

 


Top